×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
از زوج های دانشجوی شاهد و ایثارگر تقدیر شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

از زوج های دانشجوی شاهد و ایثارگر تقدیر شد

مشاهده بیشتر

دومین جلسه توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دومین جلسه توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

مشاهده بیشتر

مدیریت شاهد و ایثارگر از اساتید مشاور تقدیر کرد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیریت شاهد و ایثارگر از اساتید مشاور تقدیر کرد

مشاهده بیشتر

هم اندیشی مدیران آموزشی، روسای مالی و کارشناسان آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده های تابع دانشگاه

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

هم اندیشی مدیران آموزشی، روسای مالی و کارشناسان آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده های تابع دانشگاه

مشاهده بیشتر

تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه

مشاهده بیشتر

افتخارآفرینان علم و دانش در هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

افتخارآفرینان علم و دانش در هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

مشاهده بیشتر

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

مشاهده بیشتر

نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

متن استاتیک شماره 144 موجود نیست